Fandom Crap
What the fucks happening in Ferguson?

pumpkinclem:

Alright, i’m gonna sit down and basically explain the situation in this ask so everyone of my followers knows why i’m so pissed.

Michael Brown, a 17 - 18 year old african american boy was unlawfully shot (8-10 times supposedly) by police in St Louis, Missouri on saturday, august 9th, 2014. He was unarmed, and had done nothing to attract suspicion other than the fact that he was black. His body was left in the street for 4 hours. (EDIT: i’ve discovered that the Brown family wishes for any and all photos of Michael lying in the streets to be removed. please respect this and do so)

There are several claims from witnesses (see: Dorian Johnson’s account and video [HIGHLY RECOMMEND READING UP ON HIS ACCOUNT, ITS VERY SPECIFIC] — Brown’s friend who experienced the situation first hand, La’Toya Cash and Phillip Walker— Ferguson residents nearby the incident),  that fall together in generally close claims. However, the only one who’s claim seems out of place is the police officer’s who shot Brown. Who, by the way, is put off on paid administrative leave AND who’s name remained under anonymity for his safety (However, attorney Benjamin Crump is looking for a way to force release his name). He claims that Brown began to wrestle the officer for his gun and tried attacking him after he told Brown and his friend Dorian Johnson (22) to “get the f*ck on the sidewalk”.

According to Johnson, after a minor confrontation on the officer’s part where he grabbed Brown by the neck and then by the shirt, the officer pulled his gun on Brown and shot him at point blank range on the right side of his body. Brown and Johnson were able to get away briefly and started running. However, Brown was shot in the back, supposedly disabling him from getting very far. He turned around with his arms in the air and said “I don’t have a gun, stop shooting!” By this point, Brown and the officer were face to face as the cop shot him several times in the face and chest until he was finally dead. Johnson ran to his apartment and by the sound of his account, seemingly had some sort of panic attack. Later he emerged from his home to see Brown still laying in the streets. People were gathered with their cellphones, screaming at the police.

According to msnbc, the police refuse to interview Johnson at all, despite his amazing courage to come forward. They didn’t wanna hear it. They only listened to the cop’s account of it all and were vague with the media on what they thought happened. They’ve also refused to commit to a timeline in releasing autopsy results and other investigation information.

Numerous rumors are sweeping around such as Brown stealing candy from a QuickTrip, the store he emerged from calling the cops on him, Brown reaching for a gun, Brown attacking the cop first, ect. But these have all been debunked. (I know a lot of these have been debunked, but im having a hard time finding sources. if anyone could help out and link some legit ones id be SO grateful)

The event in and of itself was terrible, but now it has escalated beyond belief. Around 100 or more people, mostly black, went to the police station to protest peacefully. Things quickly turned bad as martial law got involved and authorities were bringing in K9s, tanks, heavy artillery, ect. The heavy police presence only made things worse as riots began to break out and looting and vandalism started. [ x ] [ x ] [ x ]

Now, as of very recently, the media has been banned from Ferguson. There is also a No-Fly zone above Ferguson for the reason of “ TO PROVIDE A SAFE ENVIRONMENT FOR LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES ” as said on the Federal Aviation Commission’s website. Cop cars are lined up on the borders to prevent people from entering/leaving. Media outlets are being threatened with arrest. It completely violates our amendments and everything.

It’s becoming increasingly scary and difficult to find out whats going on over there. I’m afraid this is all the information I have, though. If anybody else knows anything about the situation, please feel free to add on or correct any mistakes i’ve made as i’m no expert on writing these things.

And as a personal favor, i’d really appreciate anyone to give this a reblog in order to spread the word. I think it’s a shame that this is going on in our own country yet so few people know about it. Help me make this topic huge and get this as much attention as possible.

fangirlatlarge:

simulatedcity:

evnw:

tofutits:

This is so FUCKING SCARY

what the fuck is going on

THIS IS THE ONLY TIME I WILL EVER SAY THIS. NO MATTER WHAT KIND OF BLOG YOU ARE RUNNING REBLOG THIS. THIS CRAP NEEDS TO BE KNOWN. NEEDS TO BE SEEN. AND NEEDS TO BE SPREAD.THIS IS HAPPENING IN MY STATE AND IT IS FUCKING TERRIFYING. LET IT BE KNOWN. DON’T STOP SPREADING THE NEWS. MAKE EVERYONE SEE THE SHIT THAT IS GOING DOWN. Please. No body else seems to be protecting them anymore. Do what you can.

bloothehedgehog:

erens-shotalevi:

xxspiritkeeperxx:

vriskakarkat:

theknightsoftimeandblood:

digitallyimpaired:

DON’T SCROLL PAST THIS!!!
If you have already seen this, you can’t go back.
You see that figure in the background? It is a ghost. An evil one. 
If you don’t reblog this, that ghost will come into your room.
and kill you.

oh shit
i didnt know hella jeff was real

hella jeff the killer

*Violently pushes you down the stairs where you crack your head and die*
Ḭ̮̼̪̞̭̙̥̗͚̫̮ͥ́ͯͫͭ̑͋͐ͯ̒̐͂̄ͤͥ̾̿̄͋ͅͅ ̜̲͙̫͇̞͙̠̜̗̗͈ͦͭ̽͛̈̒̋̈́͋ͦ̑̆̈́͂̌̆̚ͅW̜͈̠͓͚̳̟̻̲̺̳̺͎̻̪̭̋̈́ͭ̋̿̊͑͋ͥͥͬ̂ͅA̗̮̝̙̱̝̘̳̼͚͖͇̣̱͎̮ͪ̀́͒ͥ̅ͪ̇͐R̬̥̗̤̮̯̬̋ͮ̀͒̽̍́̇ͧͬ͑̈̌̉ͩ͊̐͋N̜̭̖͕͍͈̟̠̜̻͍ͤ̔͒͗̏ͬͫ͗ͪ͒̓E̗̰̘͖̟͍̦͍͈͕̝̪̲̱̙̾̇̅̋͑̉̽̅̂D̤̭̠̰͚̖̪̂̈̅͌̿ͭ͒̓̒ͯͦ͋ͧ͆̐̃͗̐̏ ̳̻̺͈̜̗̬̦̂͂ͩ͐͛̒͋ͯ͆ͣ͛Y͕͔͚̫̗̜̣͈̮̲̲̫̺̬̭͍̊̎ͨ̔̄̽Ö͖̦͚̥̝ͮ̿̽̋̌̆͌̓̀̚Ȕ̺̖̼̰͔̟̝̰̗̼̙͓͍̰͔̠̭̰̟̐̏̃ ̖͇̥̊ͣͧͤͦ͐̆ͤͅǍ͖̱̩̠̘͓̻͙̰̭̗ͮ̿ͤ̅̈ͣ̂͛ͯB͕̮̘̘̩͈̱̹͈̣̪̖̜̙̼̺̮̠͌͑̈́ͪ̽̂̏ͤ̈̋ͦ̒͐̌̀̚O̱̠̗̲̞͕̹̰̘ͤͣ͂̃͆̽̓̅̒̾ͫ̊͛ͩU̼̗̬̦̳̹͎̣̦͚̪̪͓̿̔̐̓͗ͫ̈́̓̆̉̐ͯ̋͂̚Ť̲͇̼̖̫̼̻̻̔ͨ̑͂̅́̄̾ͧͪͫ̈̄̌ͭ̀̒ ͓̺̻͉ͮ̄́͆ͯT͙̩͕̮̱̫͚̱̜̪̥̅ͯ̃͂̊́̍̆ͅͅͅH̺̟̲̜̲͈̗̖͙̪̲͔̠̦̲̦̍ͬ̊ͤͥ̄̈̏ͨͤ̓̑ͅE͈͍͎͈͔̙͈̖̻͎̝̟̮̟̫̥̯̒̈͗͌ ͎̜͔͎̪̩͇̻͔̲̩͚̾ͣͪͧ̈́ͮ̈̓ͨ͐̒̍Ś̥̣̹̤̗̩̟̳̳͖̗̦̘͆̓ͧ̂̈́̈́T̫͖̩̺̩̪͍͐̄͗ͤ̀̇̓̆̊ͮ̽̐̌̓ͅǍ̻͖̼̪̪̣̰̹̹̐ͥͪ̃̽̇Ḭ̟͖̠̰͖͇͈͇̺̟͈̮͒̂̒̏̎̈͂͂R̠̫̭͙͎̳̻ͥ̐ͯ̎ͧͧ͐͆̊͒͛ͮ̇S͙͓̩̦̓̅ͥ̈̉ͮ̐͒̍,̬͇̻̬͇̦̱ͨ͂ͮ̀̓̓ͥͧ̇͗̍̐̓ͩ̍͑͋̌ ̤̤̙̳̭̣͔͎̫͔͙͉͖̪̹̱̲̭ͣ̎͒͐̏ͣ́ͅB͕̹̦̦̟̫ͨ̈́̔̂ͭ̎́ͣ͌̊̿̌̉ͣR̯͉̠̱̜̖ͥ͑͐̍̓ͪO̪̪͖̩̳̳͈͇̓̏ͩ̈

I’m not taking chances

Sorry but I reblogged the floating Luigi head of power so I’m always safeee

bloothehedgehog:

erens-shotalevi:

xxspiritkeeperxx:

vriskakarkat:

theknightsoftimeandblood:

digitallyimpaired:

DON’T SCROLL PAST THIS!!!

If you have already seen this, you can’t go back.

You see that figure in the background? It is a ghost. An evil one. 

If you don’t reblog this, that ghost will come into your room.

and kill you.

oh shit

i didnt know hella jeff was real

hella jeff the killer

*Violently pushes you down the stairs where you crack your head and die*

Ḭ̮̼̪̞̭̙̥̗͚̫̮ͥ́ͯͫͭ̑͋͐ͯ̒̐͂̄ͤͥ̾̿̄͋ͅͅ ̜̲͙̫͇̞͙̠̜̗̗͈ͦͭ̽͛̈̒̋̈́͋ͦ̑̆̈́͂̌̆̚ͅW̜͈̠͓͚̳̟̻̲̺̳̺͎̻̪̭̋̈́ͭ̋̿̊͑͋ͥͥͬ̂ͅA̗̮̝̙̱̝̘̳̼͚͖͇̣̱͎̮ͪ̀́͒ͥ̅ͪ̇͐R̬̥̗̤̮̯̬̋ͮ̀͒̽̍́̇ͧͬ͑̈̌̉ͩ͊̐͋N̜̭̖͕͍͈̟̠̜̻͍ͤ̔͒͗̏ͬͫ͗ͪ͒̓E̗̰̘͖̟͍̦͍͈͕̝̪̲̱̙̾̇̅̋͑̉̽̅̂D̤̭̠̰͚̖̪̂̈̅͌̿ͭ͒̓̒ͯͦ͋ͧ͆̐̃͗̐̏ ̳̻̺͈̜̗̬̦̂͂ͩ͐͛̒͋ͯ͆ͣ͛Y͕͔͚̫̗̜̣͈̮̲̲̫̺̬̭͍̊̎ͨ̔̄̽Ö͖̦͚̥̝ͮ̿̽̋̌̆͌̓̀̚Ȕ̺̖̼̰͔̟̝̰̗̼̙͓͍̰͔̠̭̰̟̐̏̃ ̖͇̥̊ͣͧͤͦ͐̆ͤͅǍ͖̱̩̠̘͓̻͙̰̭̗ͮ̿ͤ̅̈ͣ̂͛ͯB͕̮̘̘̩͈̱̹͈̣̪̖̜̙̼̺̮̠͌͑̈́ͪ̽̂̏ͤ̈̋ͦ̒͐̌̀̚O̱̠̗̲̞͕̹̰̘ͤͣ͂̃͆̽̓̅̒̾ͫ̊͛ͩU̼̗̬̦̳̹͎̣̦͚̪̪͓̿̔̐̓͗ͫ̈́̓̆̉̐ͯ̋͂̚Ť̲͇̼̖̫̼̻̻̔ͨ̑͂̅́̄̾ͧͪͫ̈̄̌ͭ̀̒ ͓̺̻͉ͮ̄́͆ͯT͙̩͕̮̱̫͚̱̜̪̥̅ͯ̃͂̊́̍̆ͅͅͅH̺̟̲̜̲͈̗̖͙̪̲͔̠̦̲̦̍ͬ̊ͤͥ̄̈̏ͨͤ̓̑ͅE͈͍͎͈͔̙͈̖̻͎̝̟̮̟̫̥̯̒̈͗͌ ͎̜͔͎̪̩͇̻͔̲̩͚̾ͣͪͧ̈́ͮ̈̓ͨ͐̒̍Ś̥̣̹̤̗̩̟̳̳͖̗̦̘͆̓ͧ̂̈́̈́T̫͖̩̺̩̪͍͐̄͗ͤ̀̇̓̆̊ͮ̽̐̌̓ͅǍ̻͖̼̪̪̣̰̹̹̐ͥͪ̃̽̇Ḭ̟͖̠̰͖͇͈͇̺̟͈̮͒̂̒̏̎̈͂͂R̠̫̭͙͎̳̻ͥ̐ͯ̎ͧͧ͐͆̊͒͛ͮ̇S͙͓̩̦̓̅ͥ̈̉ͮ̐͒̍,̬͇̻̬͇̦̱ͨ͂ͮ̀̓̓ͥͧ̇͗̍̐̓ͩ̍͑͋̌ ̤̤̙̳̭̣͔͎̫͔͙͉͖̪̹̱̲̭ͣ̎͒͐̏ͣ́ͅB͕̹̦̦̟̫ͨ̈́̔̂ͭ̎́ͣ͌̊̿̌̉ͣR̯͉̠̱̜̖ͥ͑͐̍̓ͪO̪̪͖̩̳̳͈͇̓̏ͩ̈

I’m not taking chances

Sorry but I reblogged the floating Luigi head of power so I’m always safeee

chocolatefit:

Jillian Michaels can’t do CrossFIt

I enjoyed watching this way too much.

frozenrose9:

Reblog if HTTYD 2 made you cry.

pigquet:

guidetrainlove:

One that maintains a conversation record.YES
FUCKING
PLEASE

IT WOULD HELP, YEAH, IF YA DON’T MIND!

pigquet:

guidetrainlove:

One that maintains a conversation record.

YES

FUCKING

PLEASE

IT WOULD HELP, YEAH, IF YA DON’T MIND!

Celtic Languages List

livinglanguages:

These are a few living Celtic languages spoken throughout Europe:

• Irish (Gaeilge)
• Scottish (Gàidhlig)
• Manx (y Ghaelg)
• Cornish (Kernewek)
• Welsh (Cymraeg)
• Breton (Brezhoneg)

bywandandsword:

Guess who found “Let It Go” in gaelic!!

From the about box:

"Let if go" from the film Frozen translated into Irish by the man that is KevsMusicBox. Sing along with the lyrics & literal translation below.

Séideann an ghaoth ar an sliabh anocht, gan saol ar bith le fheiceáil.
Ríocht aonachrachta, ‘s mise an bhanríon.
Tá an ghaoth ag shéideadh taobh istigh ‘s taobh amuigh.
Rinne mé mo dhícheal chun choimead é ciúin.
Ná cead istigh nó cead íad féich.
Bí an chailín ciúin agus deas.
Gan mothú, clúdaigh, ní bheidh fhíos acu.
Tá fíos acu!

Lig é dul, lig é dul!
Ná choimead istigh níos mó.
Lig é dul, lig é dul!
Cas uaidh ‘s dún an slí.
Is cuma liom cad a dearfaidh siad.
Lig an ghoath a shéid.
Ní chuir an fuarcht isteach liom ar aon nos.

Tá gach ní beag anois,
De bhár an éalú seo.
Na heaglaí a chur isteach orm,
Níl siad liom níos mó.
Anois feichim cad is féidir liom,
An dhéanaimh leis an chumhacht seo.
Gan riail ar bith chun choimead mé siar,
Tá mé saor!

Lig é dul, lig é dul.
Táim gafa le an gaoth ‘s spear.
Lig é dul, lig é dul.
Ní chaoineadh mé níos mó.
Seasaím anseo, agus fanaím anseo.
Lig an ghaoth a shéid.

Lig é dul, lig é dul.
Táim gafa le an gaoth ‘s spear.
Lig é dul, lig é dul.
Ní chaoineadh mé níos mó.
Seasaím anseo, agus fanaím anseo.
Lig an ghaoth a shéid.
Téigheann mo chumhacht tríd an aer ‘s tríd an chré,
M’anam ag reo gach rud a bhfuil in aice liom.
Déanann mé sneachta le gach smaointe a 
bhfuil agam.
Nílim ag dul ar ais, cad a bhfuil thart, bhuel tá sé thart!

Lig é dul, lig é dul,
Árdoigh mé suas sa spéir.
Lig é dul, lig é dul
Níl mé an chailín deas níos mó
Seasaim anseo, i solas lae.
Lig an ghaoth a shéid!
Ní chuir an fuarcht isteach liom ar aon nos. 

(Literal translation):
Lig é dul, lig é dul,
Árdoigh mé suas sa spéir.
Lig é dul, lig é dul
Níl mé an chailín deas níos mó
Seasaim anseo, i solas lae.
Lig an ghaoth a shéid!
Ní chuir an fuarcht isteach liom ar aon nos. 

Let it go, let it go!
Don’t keep it in anymore.
Let it go, let it go!
Turn from them and close the way.
I don’t care what they’ll say.
Let the wind blow.
The cold never annoyed me anyway.

Everything is small now,
Because of this escape.
The fear that bothered me,
They’re no longer with me.
Now I’ll see what I can
Make with this power.
With no rules to keep me back,
I’m free!

Let it go, let it go.
I’m one with the wind and sky.
Let it go, let it go.
I won’t cry anymore.
I stand here and here I’m staying.
Let the wind blow.

My power goes through the air and through the earth,
My soul is freezing everything beside me.
I make snow with every thought I have.
I’m not going back, what is over, well it’s over!

Let it go, let it go,
I rise up into the sky.
Let it go, let it go
I’m not the good girl anymore
Here I stand , in the light of day.
Let the wind blow!
The cold never annoyed me anyway.

rachmcl:

Part of my final year Major Project. A matchstick map visualising a selection of endangered languages around the world. The matches each representing a language and how far down the match is burnt out signifies how burnt out the language is.

http://www.behance.net/gallery/Match-Map/12215119 

uberconfusedfallenangel:

firstbeanstalk:

jaredsmonologue:

crystaltokyogorepolice:

teenagemutantnegroturtle:

ask-aphsiberia:

mr-pond-parties-in-the-impala:

cosbyykidd:

It’s worked for white people, I figured I might as well give it a shot.

GET THIS GUY TO DISNEY WORLD DAMN IT

I want you to go man!

if this was a white girl this would have had the notes 3 weeks ago

People are sending him racist messages telling him it’s not gonna happen and he doesn’t belong in Disney World over this post. So we’re gonna reblog it even more.

SIGNAL BOOST 

I WILL REBLOG THIS EVERY TIME IT SHOWS UP ON MY DASH.

soon, friend. soon

uberconfusedfallenangel:

firstbeanstalk:

jaredsmonologue:

crystaltokyogorepolice:

teenagemutantnegroturtle:

ask-aphsiberia:

mr-pond-parties-in-the-impala:

cosbyykidd:

It’s worked for white people, I figured I might as well give it a shot.

GET THIS GUY TO DISNEY WORLD DAMN IT

I want you to go man!

if this was a white girl this would have had the notes 3 weeks ago

People are sending him racist messages telling him it’s not gonna happen and he doesn’t belong in Disney World over this post. So we’re gonna reblog it even more.

SIGNAL BOOST 

I WILL REBLOG THIS EVERY TIME IT SHOWS UP ON MY DASH.

soon, friend. soon